Algemene voorwaarden deelname I love Kraamzorg

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op promotionele acties van I Love Kraamzorg, onderdeel van Stichting kraamzorg de Waarden Groep.

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotionele acties van I Love Kraamzorg, georganiseerd door Stichting Kraamzorg de Waarden Groep, verder te noemen "de Organisator".

2. De prijsvraag heeft als doel door middel van een jureerbare prestatie een aantal prijzen te vergeven aan de deelnemers.

3. In het kader van deze actie verwerkt de Organisator de door u verstrekte gegevens volgens vastgestelde Disclaimer en Privacyerklaring om de uitreiking van de prijzen te kunnen laten plaatsvinden en om u een nieuwsbrief toe te sturen wanneer u heeft aangegeven daar prijs op te stellen.

II. Deelname

5. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor een ieder die werkzaam is in de (kraam)zorg, uitgezonderd de hierna genoemde personen. Deelname aan de prijsvraag is vrij en gratis. Er bestaat voor de deelnemers geen verplichting ten aanzien van deelname.

6. Door deelname aan deze prijsvraag gaat u akkoord met de actievoorwaarden.

7. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

8. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.

10. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Stichting Kraamzorg de Waarden Groep en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is Disclaimer en Privacyverklaring van I Love Kraamzorg van toepassing welke voldoet aan de de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).De gegevens zullen overeenkomstig worden gebruikt ter uitvoering van deze prijsvraag en voor marketingactiviteiten.

III. Speelwijze

12. Deelname aan de prijsvraag geschiedt door het achterlaten van persoonlijke gegevens door middel van het invullen van het formulier.

13. De winnaar wordt gekozen uit de inzendingen van het formulier.

14. Winnaars krijgen binnen zes weken na beëindiging van de prijsvraag per e-mail bericht. Indien een deelnemer niets heeft gewonnen, ontvangt hij/zij daar geen bericht van de Organisator over.

15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

16. Deelnemers mogen meerdere malen meedoen.

IV. Prijzen

17. De prijswinnaar wint één van de beschikbare prijzen.

18. De prijzen worden alleen uitgekeerd aan de winnende deelnemers en kunnen niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.

19. De prijzen worden verloot onder de inzenders die een verhaal hebben ingestuurd. De prijswinnaar wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de gewonnen prijs. Iedere winnaar is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van enige toepasselijke belastingen met betrekking tot het verkrijgen van de prijs. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval vragen niet, of later alleen beantwoord kunnen worden, of deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van een dergelijke storing. Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

V. Intellectuele Eigendomsrechten

20. Iedere deelnemer aan de prijsvraag geeft hierbij toestemming aan de Organisator en aan door haar aangewezen derden voor het gebruik in de ruimste zin des woords voor promotionele en/of andere doeleinden van de inhoud van zijn/haar inzending. Onder gebruik wordt mede verstaan alle huidige en toekomstige vormen van exploitatie van de inzending. De deelnemer zal geen vergoeding ontvangen voor het gebruik door de Organisator van de inzending. De prijswinnaars geven hierbij toestemming voor het gebruik door de Organisator van hun naam in het kader van het spel of daaruit voortvloeiende promotionele acties.

VI. Toepasselijk recht

21. Op de actie en deze spelregels, en de geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen de Organisator en de deelnemers, is Nederlands recht van toepassing. Conflicten tussen deelnemers en de Organisator zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

VII. Publicatie

22. Door deelname aan deze prijsvraag verlenen de deelnemers toestemming aan de Organisator om hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze commerciële actie te gebruiken.

23. Door zijn NAW-gegevens via de website in te voeren, aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk dat deze gegevens gebruikt worden voor de identificatie van de deelnemer aan de actie. De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel verkeerde registratie van de deelnemer, die zou uitmonden in bezorging van een e-mail of brief op een verkeerd of onbekend adres.

24. De Organisator kan voorts in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd of onvolledig ingeven van het adres via de website door de deelnemer.

VIII. Aansprakelijkheid

25. De Organisator, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.

26. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen.

27. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

28. De Organisator is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

IX. Slotbepalingen

29. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.