Op deze pagina vindt u de disclaimer en privacyverklaring van I love kraamzorg.

 

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.ilovekraamzorg.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Kraamzorg de Waarden zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Kraamzorg de Waarden garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Stichting Kraamzorg de Waarden wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Stichting Kraamzorg de Waarden staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Kraamzorg de Waarden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten  met betrekking tot alle op, of via deze website, aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Stichting Kraamzorg de Waarden. Het is niet toegestaan informatie op deze website  te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kraamzorg de Waarden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de, op of via deze website, aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Stichting Kraamzorg de Waarden.

Stichting Kraamzorg de Waarden

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@ilovekraamzorg.nl

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Stichting Kraamzorg de Waarden Groep

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hier aan stelt.

We leggen u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

De beveiliging van uw gegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Actief verstrekte gegevens

Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens

Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarover leest u hieronder meer.

Uw verstrekking van informatie

Bij het inzenden van een verhaal vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt Stichting Kraamzorg de Waarden Groep voor de verificatie van het verhaal.

Verstrekking van informatie aan derden

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens aan derden

Bij deelname aan de prijsvraag kunnen gegevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden conform de Algemene voorwaarden I Love Kraamzorg.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), dan kunt u een overzicht daarvan bij ons opvragen. We verstrekken u de gegevens dan binnen vier weken. Als deze opgave onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen we u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren bij het afhalen aan de balie. Voor het verstrekken van zo’n overzicht kunnen we van u een bijdrage in de kosten verlangen. U kunt een dergelijk verzoek indienen via ons info@ilovekraamzorg.nl.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is na insturen van uw verhaal. Hierbij houden we ons aan de wet WKKgz en hanteren wij een bewaartermijn van 1 jaar.  

Mocht u zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief of mailingen ontvangen, dan zullen we hiervoor alleen uw naam en mailadres gebruiken en geen andere persoonsgegevens gebruiken. U kunt op verzoek altijd uw gegevens wijzigen en/of uitschrijven via ons info@ilovekraamzorg.nl.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze klacht voorleggen aan de Functionaris Gegevensbescherming. Stuur uw klacht naar privacy@ilovekraamzorg.nl. De Functionaris Gegevensbescherming wordt ondersteund door een privacy team. Zij zullen uw klacht binnen 2 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statistieken en onderzoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep
Boomgaard 2
2871 PW Schoonhoven